Lifesavingsport

Nederlandse Kampioenschappen Lifesaving 2022

Nederlandse Kampioenschappen Lifesaving 2022

NK SERC 2022 (17 september, Oss)

NK Ocean A-B-M 2022 (10/11 september, Ouddorp)

NK Ocean C-D-E 2022 (3 september, 's-Hertogenbosch)

NK Lifesaving Teams A-B-M 2022 (10 april, Oss)

NK Lifesaving Teams C-D-E 2022 (9 april, Oss)

Kijk voor alle informatie over lifesavingwedstrijden op de website van de Programmaraad Sportevenementen.