Privacyverklaring

Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens
Volgens de wetgeving mag Reddingsbrigade Nederland (RN) alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor een van de wettelijke grondslagen geldt. RN hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van RN, waarbij RN erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden/begunstigers of voor het detecteren van de behoeften van de leden en begunstigers;
  • het maken van studies, modellen en statistieken;
  • de uitoefening en de verdediging van de rechten van RN, bijvoorbeeld bij geschillen;
  • het verzorgen en verbeteren van de website door de betrokkene verleende toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Verantwoordelijke verwerking persoonsgegevens
RN is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat RN de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.
 
Doelen verwerking persoonsgegevens
Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt dan registreren wij mogelijk persoonsgegevens van u. RN verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. RN verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. U wordt lid van RN als u zich aanmeldt bij een reddingbrigade die bij RN is aangesloten. In dat geval registreert de bond van u in ieder geval naam, adres, geboortedatum en geslacht, en contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) als die aan de brigade zijn doorgegeven. Van haar (volwassen) leden registreert RN de behaalde PvB's, diploma's en licenties, alsmede de beschikking over relevante documenten (zoals Verklaring omtrent gedrag (VOG) of EHBO-diploma).
 
De doelen zijn:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, begunstigers-, en overige) overeenkomsten;
 • voor het organiseren van opleidingen en examens;
 • voor het uitvoeren van de administratie;
 • voor het uitvoeren van het tuchtrecht;
 • voor het uitvoeren van de anti-dopingregels;
 • voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
 • voor de deelname aan bondswedstrijden en de monitoring ten behoeve van de  ontwikkeling van de topsporters;
 • voor het deelnemen aan overige bondsactiviteiten (zoals toezicht en hulpverlening bij  evenementen).

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor het bestuurlijke contact tussen RN en brigades en voor de organisatie van RN-vrijwilligerswerk, om u te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren.

Indien u geen prijs stelt op informatie van RN of als u uit onze registratie wilt worden verwijderd, kunt u een e-mail sturen naar: info@reddingsbrigade.nl. Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van RN dan kunt u gebruikmaken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die RN verstuurt.
 
Beveiliging persoonsgegevens
RN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, als bepaald in artikel 32 van de AVG.
 
Uitwisseling persoonsgegevens
1.   Doorgeven en ontvangen persoonsgegevens binnen RN

 • RN kan uw (persoons)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van RN, of met de diverse bondsfunctionarissen. Daarbij zijn zowel medewerkers als vrijwilligers betrokken.
 • RN legt hun geheimhouding op en zorgt voor  een adequate beveiliging van uw gegevens.
 • RN ziet erop toe dat binnen haar afdelingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
 • RN kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

2.   Doorgeven en ontvangen persoonsgegevens buiten RN
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij (geanonimiseerde) persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn de International Lifesaving Federation (ILS), de International Life Saving Federation of Europe (ILSE) en NOC*NSF. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en RN of wanneer RN hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.
 
Voor de volgende processen, producten en diensten schakelt RN verwerkers en eventueel subverwerkers in:

 • hosting van de website van RN;
 • ledenadministratie en financiële administratie;
 • communicatie (waaronder e-mailnieuwsbrieven);
 • invoering in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van de koepelorganisatie NOC*NSF *;
 • inschrijving voor evenementen.

* Reddingsbrigade Nederland voert in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van de koepelorganisatie NOC*NSF, welke wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland, (bijzondere) persoonsgegevens in naar aanleiding van signalen, meldingen c.q. incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en overig grensoverschrijdend gedrag van leden.
Deze informatie in het CMSS heeft als doel te komen tot een veilige(r) sportomgeving en daarmee ook sportbeoefening. Dit gebeurt door het monitoren, registreren en rapporteren van grensoverschrijdend gedrag in het CMSS. Deze (bijzondere) persoonsgegevens mogen en zullen niet door Reddingsbrigade Nederland noch door NOC*NSF voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven worden aangewend en worden ook niet aan derden verstrekt in welk vorm dan ook.
De mogelijkheid voor uitwisseling van (bijzondere) persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG, tussen de sportbonden en NOC*NSF wordt gerealiseerd door middel van een ’Reglement Case Management Systeem Sport’ dat in de Algemene Vergadering van NOC*NSF wordt vastgesteld.

3.   Geen commercieel gebruik
RN zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
 
Correctheid opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. RN kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website(s) of delen ervan ontzeggen.
 
Bewaartermijn persoonsgegevens
RN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Het uitgangspunt is daarbij dat persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar na de einddatum van het lidmaatschap worden bewaard.
 
Fotografie
Bij activiteiten van RN of bij RN aangesloten organisaties kunnen foto’s en video’s gemaakt worden. Doel hiervan is het promoten van het reddingswerk in het algemeen, RN of specifiek de betreffende activiteit. Bij inschrijving voor de activiteit gaat u akkoord met het publiceren van dergelijke foto’s voor dit betreffende doel.
 
Privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
 
U kunt uw schriftelijke verzoeken en/of vragen met betrekking tot privacygerelateerde zaken (onder vermelding van 'Privacy') sturen aan:

Reddingsbrigade Nederland
Dokweg 149
1976 CA IJmuiden

Of per e-mail aan info@reddingsbrigade.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig voor een update. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 9 juli 2020.